In-Voice: Kipras

Kipro ŠVIETIMO, SPORTO IR JAUNIMO MINISTERIJA (MoESY) yra atsakinga už viešųjų (valstybinių) mokyklų administravimą ir privačių ikimokyklinio, pradinio ir vidurinio ugdymo institucijų priežiūrą. Be to, ji atsakinga už švietimo įstaigas, vykdančias profesinį mokymą, aukštąjį mokslą ir suaugusiųjų švietimą. MoESY rengia švietimo biudžetą, naujus su švietimu susijusius įstatymus ir rūpinasi esamų įstatymų įgyvendinimu.
MoESY CY misija – nuolat tobulinti švietimą, užtikrinti lygias švietimo galimybes visiems besimokantiesiems, vykdant švietimo politiką, pagrįstą lygybės, dalyvavimo, kūrybiškumo ir naujovių principais, skirtą subalansuotam ir visapusiškam ugdymui(si) visą gyvenimą, remiant kultūrinį kūrybiškumą ir sportą bei suteikiant jaunimui daugiau galių. Atsižvelgiant į tai, pagrindinis ministerijos tikslas – didinti kokybiško švietimo prieinamumą ir sudaryti galimybes visiems besimokantiesiems sėkmingai mokytis, modernizuojant mokymo metodus ir būdus, rengiant ir įgyvendinant šiuolaikines ugdymo programas ir kuriant infrastruktūrą, galinčią padėti užtikrinti kokybišką, veiksmingą ir įtraukų švietimą. Be to, MoESY yra atsakinga už mokytojų ir mokyklų direktorių kvalifikacijos kėlimą ir mokyklų inspektavimą.