In-Voice: Kipra

KIKSJM administrē valsts skolas un privātās skolas, kā arī ir atbildīga par pirmsskolas, pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu uzraudzību. Tā ir atbildīga arī par izglītības iestādēm, kas nodrošina pēc-vidusskolas profesionālo izglītību, augstāko izglītību un izglītību pieaugušajiem. Tā plāno izglītības budžetu, izstrādā jaunus izglītības likumus un rūpējas par esošo likumu īstenošanu.
KIKSJM misija ir nepārtraukti uzlabot izglītību, nodrošināt vienlīdzīgas izglītības iespējas visiem izglītojamajiem, pielietojot izglītības politiku, kas balstīta uz vienlīdzības, līdzdalības, radošuma un inovācijas principiem un veidota tā, lai sekmētu mūža garumā izlīdzsvarotu un noapaļotu attīstību, kas ir saskaņā ar kulturālu jaunradi, sportu un jaunatnes stiprināšanu. Šajā kontekstā ministrijas galvenais mērķis ir sekmēt pieejamību kvalitatīvai izglītībai un nodrošināt iespēju visiem izglītojamajiem gūt sekmes mācībās, modernizējot mācību metodes un pieejas, izstrādājot un ieviešot mūsdienīgas attīstības programmas un radot infrastruktūru, kas var veicināt kvalitatīvu izglītību, kas ir iedarbīga un integrējoša. Papildu tam ministrija ir atbildīga par skolotāju un skolu vadītāju tālākizglītību, profesionālās pilnveides nepārtrauktību un skolu uzraudzību.