Το Πρόγραμμα IN-Voice4Empowerment (Προώθηση της Κοινωνικής Συμπερίληψης μέσω Καινοτόμων Χορωδιακών Προσεγγίσεων και της Ψηφιακής Τεχνολογίας) εντάσσεται στα Προγράμματα Erasmus+ KA2 και θα διαρκέσει από τον Φεβρουάριο του 2022 έως τον Ιανουάριο του 2024.

Το Πρόγραμμα IN-Voice4Empowerment προκύπτει από το κοινό όραμα των εταίρων για την προώθηση της κοινωνικής συμπερίληψης μέσω της ανάπτυξης ενός καινοτόμου διαθεματικού-διακαλλιτεχνικού προγράμματος με έμφαση στις τέχνες..

Πρόσφατες έρευνες σχετικά με την συμπερίληψη και ενεργό εμπλοκή περιθωριοποιημένων νέων τονίζουν ιδιαίτερα τη σημασία διαθεματικών προσεγγίσεων και μεθοδολογιών και τη μετασχηματιστική δυναμική των τεχνών στο πλαίσιο της κοινωνικής ένταξης (Brader 2013, Ruthmann2017 και 2020). Επίσης, οι σύγχρονες προσεγγίσεις και στρατηγικές με έμφαση στην κοινωνική συμπερίληψη υποστηρίζουν τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, καθώς και μεθοδολογιών μη τυπικής μάθησης, με στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων των εκπαιδευτών, ώστε να εφαρμόσουν επιτυχημένες παρεμβάσεις στον τομέα της εκπαίδευσης περιθωροποιημένων ατόμων.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει να υποστηρίξει τόσο τους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές χορωδίας όσο και τα νέα παιδιά χορωδούς, ειδικά σε μια εποχή μετά την πανδημία, όπου ο κοινωνικός αποκλεισμός επιδεινώθηκε μετά από μια σειρά περιοριστικών μέτρων που είχαν αρνητική επίδραση στην επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων και ειδικότερα των νέων. Στο πλαίσιο συνεχώς μεταβαλλόμενων κοινωνιών, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, οι χορωδίες, ως πολυμορφικές ομάδες που αντικατοπτρίζουν την κοινωνία μας, αποτελούν οι ίδιες εργαλεία μετασχηματισμού για τα μέλη τους. Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί στοιχεία από το χορωδιακό θέατρο, τη βιωματική μουσική εμπειρία, το χορωδιακό τραγούδι, τα φωνητικά ηχοτοπία, την εκφραστική κίνηση και αξιοποιεί τον λόγο και την εικόνα σε πλαίσιο μουσικής εκτέλεσης. Παράλληλα, προσφέρει στους νέους και στις νέες που συμμετέχουν σε αυτές τις χορωδίες την ευκαιρία να δημιουργήσουν οι ίδιοι/ίδιες μέρος του μουσικού υλικού που θα παρουσιαστεί μέσω της εκπαίδευσης στην ψηφιακή τεχνολογία και σύνθεση. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η αυτοπεποίθηση των περιθωριοποιημένων ατόμων και ενδυναμώνονται ώστε να ανακαλύψουν τη Φωνή τους κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Το Πρόγραμμα IN-Voice4Empowerment στοχεύει να εμπνεύσει και να ενδυναμώσει τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στη σχολική εκπαίδευση, ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς μουσικής/μαέστρους χορωδιών, αλλά και τους επαγγελματίες μουσικούς που εργάζονται στον τομέα της κοινωνικής συμπερίληψης περιθωριοποιημένων νέων.

Invoice-Fb-cover.png

Στόχοι

Κύριοι στόχοι του προγράμματος:

 1) Ενίσχυση της ικανότητας των εκπαιδευτικών μουσικής/μαέστρων χορωδιών ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να προσδιορίζουν ζητήματα που αφορούν την περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό αποκλεισμό των νέων.

2) Εμπλουτισμός των κοινωνικών, επικοινωνιακών, διαπολιτισμικών και μουσικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευτικών μουσικής/μαέστρων χορωδιών και κατά συνέπεια των μαθητών και μαθητριών με στόχο την προώθηση της κοινωνικής συμπερίληψης.

3) Ενίσχυση της ψηφιακής ικανότητας των εκπαιδευτικών/μαέστρων χορωδιών και κατά συνέπεια των μαθητών και μαθητριών με στόχο την ενίσχυση καλλιτεχνικών δημιουργικών πρακτικών.

4) Ευαισθητοποίηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα καινοτόμων διακαλλιτεχνικών προγραμμάτων με έμφαση στις που στοχεύουν στην κοινωνική συμπερίληψη.

5) Προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω χορωδιακών πρακτικών χωρίς αποκλεισμούς.

Αποτελέσματα

Αποτελέσματα Έργου

PR1 – Θεωρητικό Πλαίσιο Φωνητικής Χορωδιακής Παιδαγωγικής με έμφαση στη συμπερίληψη περιθωριοποιημένων ατόμων (IVCHPF).

PR2 – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα φωνητικής/χορωδιακής παιδαγωγικής με έμφαση στη συμπερίληψη περιθωριοποιημένων ατόμων

PR3 – Εργαλείο αξιολόγησης και αποτελεσματικότητας εκπαιδευτικού.

PR4- E-Book Ηχητικό και οπτικό υλικό για συμπεριληπτική διδασκαλία/εκμάθηση φωνητικής/χορωδιακής πρακτικής.

PR5- Διαδικτυακή πλατφόρμα για ανταλλαγή καλών πρακτικών/εκμάθηση νέων δεξιοτήτων στο πλαίσιο του θεωρητικού πλαισίου IVCHP.

Ομάδες-στόχοι

Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκουν μουσική

Eκπαιδευτές

Μαέστροι χορωδιών

Σπουδαστές μουσικής

Eκπαιδευόμενοι εκπαιδευτικοί μουσικής

Ερευνητές

Συμβουλευτικοί φορείς σε θέματα μουσικής

Συντάκτες αναλυτικών προγραμμάτων και διαμορφωτές πολιτικής